Algemene Voorwaarden

Privacystatement

Zodra u bij Steelbandshop Holland en bestelling plaatst of een aanvraag via e-mail of het contactformulier in stuurt, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacystatement.

1. Identiteit

Steelbandshop Holland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063545 met als hoofdvestiging G.A. Mielard en daaronder de handelsnaam Steelbandshop Holland. Contactgegevens:  Tel: 06-20003780. E-mail: info@steelbandshop.nl

2. Rechtsgrond gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden gebruikt voor:
* het opstellen van een factuur bij een bestelling;
* het innen van het verschuldigde bedrag naar aanleiding van de bestelling;
* het versturen van de bestelling;
* het beantwoorden van het ingestuurde contactformulier;
* het beantwoorden van een ingestuurde e-mail.

3. Doel voor de verwerking van persoonsgegevens

Steelbandshop Holland heeft behalve het opstellen van een factuur en het versturen van een bestelling geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord. 

4. Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens

Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door steelbandshop.nl. Steelbandshop Holland verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

5. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Steelbandshop Holland bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

6. Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens

Elke bezoeker van steelbandshop.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@steelbandshop.nl 

7. Klachtrecht

Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Alle bestellingen en aankopen dienen vooraf te worden betaald of contant bij aflevering te worden betaald.
2. Bestellingen via de webshop dienen vooraf per bank te worden betaald.
3. Alle goederen mogen binnen 7 dagen worden geretourneerd met uitzondering van Steeldrums.
4. Steeldrums worden alleen op bestelling geleverd en kunnen niet worden geretourneerd.
5. Op Steeldrums wordt geen garantie gegeven. Elke steeldrum wordt persoonlijk afgeleverd en bij aflevering gecontroleerd door de verkoper en de aankoper.
6. Steeldrums worden niet per pakketdienst verstuurd, maar dienen ten alle tijden persoonlijk afgehaald te worden.
7. Steeldrums kunnen tegen vergoeding worden afgeleverd.
8. Steeldrums kunnen altijd vooraf worden getest op afspraak.
9. Alle prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
10. Een steeldrum wordt niet standaard geleverd met koffer en standaard.

Algemene Voorwaarden G.A. Mielard inzake Steelbandshop Holland

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22063545.

Artikel 1 Algemeen
1.1Steelbandshop Holland wordt hierna in deze voorwaarden aangeduid als Steelbandshop; de partij die met de Steelbandshop een overeenkomst sluit met betrekking tot het leveren van goederen en/of diensten wordt in deze voorwaarden steeds “koper” genoemd, ook al betreft de overeenkomst een overeenkomst van andere aard dan koop en verkoop.
1.2Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging (per e-mail) van de Steelbandshop. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging staat het de Steelbandshop vrij de overeenkomst te bewijzen door alle middelen rechtens.
1.3Een overeenkomst welke namens de Steelbandshop door een vertegenwoordiger van de Steelbandshop wordt aangegaan, bindt de Steelbandshop uitsluitend nadat zij de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd (hier geldt e-mail ook als schriftelijk)
1.4Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Steelbandshop en de koper en dienen te worden beschouwd als deel uitmakend van alle aanbiedingen van de Steelbandshop en van de overeenkomsten of verbintenissen van welke aard dan ook, die met de Steelbandshop worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5Zowel terzake van de met koper gesloten overeenkomst als terzake van de uitvoering van die overeenkomst, is de Steelbandshop gerechtigd een ander in haar plaats te stellen. Koper geeft de Steelbandshop reeds nu vooralsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. 

Artikel 2 Vrijblijvende offerte
2.1 Alle aanbiedingen en offertes, voor zover deze van toepassing zijn, zijn steeds vrijblijvend. De Steelbandshop van haar aanbieding of offerte binnen 3 werkdagen na aanvaarding, alsnog rechtsgeldig intrekken.
2.2 U kunt artikelen ruilen binnen 7 dagen. De artikelen kunnen alleen geruild worden als ze in dezelfde staat verkeren als tijdens de aankoop. Indien van toepassing in ongeopende verpakking.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle door de Steelbandshop genoemde prijzen en/of tarieven respectievelijk overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De prijzen van de Steelbandshop zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
3.3 Indien zich in de onder in het vorige lid genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, is de Steelbandshop gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. De Steelbandshop dient koper hiervan wel tijdig op de hoogte te stellen.

Artikel 4 Levertijd
4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Derhalve is de opgegeven levertijd benaderend. Bij niet-tijdige levering dient de Steelbandshop schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van de Steelbandshop, zodanig dat de Steelbandshop in staat is om de levertijd aan te houden, een en ander onverminderd het hierna bepaalde met betrekking tot overmacht.
4.3Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper kan aantonen dat tijdige levering voor hem van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk 5 dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.
4.4In de voorgaande bepalingen wordt onder levertijd verstaan: de termijn die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 5 Levering / Transport
5.1 Het is verboden, bij levering van bladmuziek, om deze te kopiëren en te verspreiden/verkopen, behoudens een kopie voor eigen gebruik. Dit is strafbaar volgens de Nederlandse wet.
5.2 Leveringen geschieden op afroep.
5.3 Levering geschiedt bij koper op het adres overeengekomen bij de koop of ter plaatse van de bedrijfsvoering van de Steelbandshop.
5.4 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. indien goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen door of namens koper;
b. bij transport door een vervoermiddel niet door of namens koper: door aanbieding van de goederen aan het met koper overeengekomen afleveradres.
5.5 Van het ogenblik af, waarop het transport is aangevangen, zijn de te leveren goederen voor rekening en risico van koper.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De Steelbandshop is niet aansprakelijk voor schade tijdens transport.
6.2 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde producten, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is en/of onder alle omstandigheden
6.3 De Steelbandshop is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij koper aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Steelbandshop.
6.4 De Steelbandshop is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door de Steelbandshop geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het geleverde product, tenzij sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in Boek 6, titel 3, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
6.5 Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, is iedere aansprakelijkheid van de Steelbandshop altijd beperkt tot:
a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie;
b. –bij levering in termijnen- het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de desbetreffende prestatie;
c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt indien en voor zover de Steelbandshop tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a. of b.

Artikel 7 Controleplicht koper
7.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Alle klachten van koper over de levering/dienst en/of het geleverde moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen 7 dagen na de aflevering respectievelijk binnen 7 dagen nadat de goederen ter beschikking van koper gesteld zijn. Indien koper binnen genoemde termijn van 7 dagen geen schriftelijke klacht bij de Steelbandshop heeft ingediend, geldt het door de Steelbandshop geleverde als door koper goedgekeurd en aanvaard.
7.2 Klachten kunnen slechts betrekking hebben op goederen welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.
7.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technish niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor klachten opleveren.
7.4Indien een klacht van koper gegrond wordt bevonden is de Steelbandshop bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling vindt uitsluitend plaats via vooruitbetaling of contact bij afhalen.
8.2 Producten worden pas verstuurd indien de betaling is ontvangen, maar wel z.s.m. na betaling.
8.3 Bij besteling van artikelen waarvan de Steelbandshop geen (grote) voorraad heeft zoals Steeldrums, en die de Steelbandshop zelf ook moet bestellen, wordt de bestelling door de Steelbandshop gemaakt nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 Huur steeldrums
9.1 In bepaalde gevallen is het mogelijk tijdelijk voor een vooraf schriftelijk bepaalde periode een steeldrum te huren van de Steelbandshop.
9.2 Is er een huurovereenkomst aangegaan dan zijn er diverse mogelijkheden:
a. huurder haalt de steeldrum op bij een van de vestigingen van de Steelbandshop;
b. de steeldrum wordt per post verstuurd. De verzendkosten worden doorberekend in het overeengekomen huurbedrag. In dat geval wordt de borg vooruit betaald en de huurovereenkomst vooraf getekend.
c. de steeldrum wordt bij de huurder afgeleverd door een van de medewerkers van de Steelbandshop. 
Bovenstaande is alleen in bepaalde gevallen mogelijk en altijd op afspraak.
9.3Voor het huren van een steeldrum vraagt de Steelbandshop een borg van € 500,00. Komt de steeldrum na afloop van de huurovereenkomst in dezelfde staat retour dan wordt deze borg retour gegeven.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 De Steelbandshop behoudt zich de rechten voor, totdat aan alle verplichtingen van koper uit hoofde van de levering van zaken dan wel uit hoofde van in verband met de levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van kosten en/of schade, volledig is voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornissen bij de Steelbandshop van elke aard en oorzaak, en met name zijn daaronder mede begrepen:
a. de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, plaatselijke- of andere autoriteit of enig lichaam of persoon dat te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
b. verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de productie en/of aanvoer (waaronder valt verlenging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering;
c. feiten en/of omstandigheden die de Steelbandshop niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijze niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat de Steelbandshop waren die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest de overeenkomst tot levering/dienst niet of niet dan op gewijzigde condities zou hebben aangegaan.
11.2De Steelbandshop zal koper het ontstaan van overmacht in de hierboven beschreven zin ten spoedigste kennisgeven en daarbij mededelen of en in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de levering zal voortzetten. De Steelbandshop is bevoegd om terzake van voormelde omstandigheden of omstandigheid de levering voor bepaalde tijd bij enkelvoudige schriftelijke kennisgeving op te schorten dan wel indien de overmachtsituatie niet in tijd te begrenzen is, de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder dat een en ander koper recht geeft op schadevergoeding. Is er sprake geweest van vooruitbetaling, dan zal het betaalde bedrag terugbetaald worden op het bank/girorekeningnummer van de koper.

Artikel 12 Toepasselijk recht; geschillen
12.1 Op alle met verkoper aangegane overeenkomsten en verbintenissen is Nederlands Recht van toepassing met uitsluiting van enig ander rechtsstelsel.
12.2 De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980 (Traktatenblad 1996, 61) wordt uitdrukkelijk uitgesloten
12.3Alle geschillen welke uit overeenkomsten of verbintenissen met de Steelbandshop mochten voortspruiten of naar aanleiding daarvan ontstaan, zullen worden berecht door de absoluut bevoegde rechter van de plaats van bedrijfsvestiging van de Steelbandshop.